IaaS Framework

Infrastructure as a Service Framework

Informacio

Descripció

L’IaaS Framework proposa una solució generalitzada als resultats obtinguts en els programes d'investigació de UCLP finançats per CANARIE. En l'actualitat és una pràctica comuna crear aplicacions per connectar equips a la xarxa. A la vegada que emergeix la nova generació d'Internet, cada vegada més organitzacions i individus busquen compartir el seu maquinari amb altres. Aquest fenomen es coneix com a infraestructura com a servei (Infrastructure as a Service, IaaS), i consisteix en crear una representació software del dispositiu físic en qüestió per a proporcionar interactivitat així com la seva gestió remota. L’IaaS Framework està basat en OSGi i Spring Framework, utilitza Hibernate i altres tecnologies de codi obert provades i potencialment pot oferir una solució integrada única per les seves necessitats de virtualització. No obstant això, gràcies a la seva modularitat, és possible triar només les peces que necessita i utilitzar altres frameworks com Grails, Struts o Appfuse per proporcionar la interfície final. Seguint les millors pràctiques de Spring Framework, aquest Framework ha estat dissenyat per a ser no intrusiu. L’IaaS Framework està compost per quatre subprojectes (engines, resources, services i tools) que permeten crear aplicacions per connectar els dispositius a la xarxa. Els projectes no tenen dependències entre si, cosa que fa possible utilitzar el Framework per crear serveis web senzills, sense necessitat de comunicar-se amb un dispositiu de maquinari o aplicació externa.

Innovació

L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar i desenvolupar un Framework software de codi obert per a administrar la infraestructura com un servei i la virtualització. Aquest Framework modular proporcionarà el model de programació, els mòduls comuns i una plataforma d'execució per allotjar els diferents components. Concretament, el Framework desenvolupat ha de proporcionar les següents característiques:

 • Abstracció de recursos de maquinari i programari, sincronització i modelat. Els recursos de maquinari i programari heterogenis han de ser abstrets i representats, per tal d'interactuar amb ells, per a la seva gestió i configuració. El Framework ha de proporcionar els mitjans d'afegir suport per nous dispositius d'una forma senzilla i modular.
 • Gestió de Recursos. Proporcionar un enfocament unificat per a la gestió dels recursos abstrets, mitjançant la definició d'operacions comuns de gestió que els diferents tipus de recursos poden o no implementar.
 • Tecnologies de comunicació remota per a la interacció remota amb els recursos abstrets. Els desenvolupadors de programari que utilitzin el Framework per desenvolupar les seves aplicacions han de poder escollir dins d'una miríade de tecnologies de comunicació remota (HTTP, REST, SOAP, XML-RPC, JMX, RMI, o altres) per poder exposar de forma remota les funcionalitats proporcionades pels seus recursos.
 • Seguretat, comptabilitat, persistència. El Framework hauria de proporcionar un model de seguretat i proporcionar les llibreries associades com plug-ins per que els desenvolupadors de programari puguin implementar mecanismes d'autorització i autenticació. El Framework proporcionarà, a més, mecanismes de logging que puguin ser connectats a diferents solucions de comptabilitat i facturació. Un marc de persistència que proporcioni accés a diferents proveïdors de persistència és també un requisit important per a aquest Framework.
 • Model de components modulars i dinàmic i plataforma d'execució. És d'importància crucial que el Framework proporcioni un model de components modulars, on els nous mòduls puguin connectar-se i desconnectar–se de manera dinàmica, i puguin ser descoberts i utilitzats en temps d'execució. Una plataforma d'execució que serveixi com a l'entorn d'allotjament de tots els mòduls és un requisit clau.
 • Un Software Development Kit (SDK) per permetre als desenvolupadors integrar ràpidament el Framework en els seus entorns de desenvolupament.
Beneficis
 • Framework de codi lliure basat en Java per la creació de middleware o aplicacions de gestió d’infraestructures físiques i/o virtuals.
 • Programari modular implementat utilitzant les tecnologies Java més avançades: la Open Services Gateway Initiative (OSGi) i  Spring Framework.
 • El projecte permet a persones i organitzacions compartir programari i maquinari per a diferents aplicacions i usuaris.
 • Autenticació, Autorització i Comptabilitat modulars.
 • Les aplicacions basades en l’IaaS Framework permeten explotar nous models de negoci basats en la compartició d’infraestructura.
 • Les eines proporcionades pel projecte són de codi lliure (llicència ASLv2), per tant qualsevol organització les podrà utilitzar com a punt de partida del seu projecte de recerca o producte comercial.
Entitats

  

Àrea: 
Duració: 
07/2008 a 12/2010
Finançament: 
Autofinançat per cada participant
Pressupost: 
100.000 €
Coordinador: 
Participants: