GEYSERS

Generalised Architecture for Dynamic Infrastructure Services System

Informacio

Descripció

El projecte GEYSERS pretén aportar innovació a les infraestructures híbrides compostes per recursos de xarxa òptics i IT. GEYSERS defineix una nova arquitectura generalitzada perquè els operadors i proveïdors de xarxa i els proveïdors d’infraestructura IT puguin crear nous ecosistemes de negoci, en els quals es podrà produir i consumir serveis de xarxa i IT avançats, desplegats sobre infraestructures virtuals, que permetran revolucionar els models de negoci d’infraestructura actuals.

GEYSERS defineix i aplica una nova arquitectura de xarxes òptiques, capaç d’aprovisionar recursos de xarxa i recursos IT (Optical Network + any-IT) de manera eficient als operadors de xarxa amb la finalitat d’oferir serveis extrem a extrem. GEYSERS proposa:

  • Precisar i desenvolupar mecanismes que permetin als proveïdors d'infraestructura dividir els seus recursos (xarxa òptica i/o IT), crear infraestructures lògiques específiques i oferir-les com a servei als operadors de xarxa. Això permet superar les limitacions actuals de segmentació de xarxes/domini i dóna suport als canvis dinàmics i de sota demanda en les infraestructures lògiques.
  • Detallar i desenvolupar un Pla de Control de Xarxa per a la infraestructura òptica mitjançant l'ampliació de les solucions estàndard (ASON/GMPLS i PCE), capaç d’associar la connexió de xarxes òptiques i els serveis de IT automàticament i eficientment i proporcionar-los d'un sol cop, de manera dinàmica i sota demanda, incloent-hi els mecanismes de replanificació d’infraestructura.

El vídeo del projecte GEYSERS

Projecte finançat per: 

Innovació

GEYSERS defineix i desenvolupa mecanismes que permeten als proveïdors i operadors d’infraestructura tradicionals, tant de xarxa com d'IT, oferir els seus recursos mantenint la privacitat i seguretat entre les diferents infraestructures virtuals.

L’arquitectura de GEYSERS integra el substrat òptic amb els recursos IT adjunts als vèrtexs de la xarxa, creant així una única infraestructura global. Aquesta composició cap a una única infraestructura lògica pretén superar les actuals fronteres administratives i tecnològiques. El Pla de Control de Xarxa del projecte GEYSERS és l’encarregat de donar suport a les extensions necessàries (tant a l’arquitectura com al protocol) amb la finalitat d’arribar a ésser un pla de control inter-domini.

LICL

Arquitectura interna de la LICL.

Beneficis

Un dels beneficis que proporciona GEYSERS és la introducció de nous paradigmes d’ús de la infraestructura, des del punt de vista del control i gestió híbrida i de l’ús de la virtualització.

GEYSERS també defineix models de negoci nous, basats en el desacoblament de l’aprovisionament de serveis de la gestió i control de la pròpia infraestructura.

Per veure la demo del projecte cliqui aquí.