Transferència de Tecnologia

Transferència de Tecnologia

Informacio

Definició

Àrea de Transferència de Tecnologia

En l'actual entorn de globalització, la generació de nous coneixements i la seva transformació en nous productes i serveis és un dels reptes més importants per mantenir i millorar la competitivitat de les empreses.

Segons la declaració de Lisboa realitzada per la Comissió Europea, les universitats i els centres de recerca, com a principals agents generadors de coneixement a partir de les seves activitats de R+D+i, han de jugar un paper important en el desenvolupament econòmic de la societat de coneixement.

L'àrea de Transferència de Tecnologia és l’encarregada de coordinar i estimular les accions de transferència de coneixement orientades a facilitar que els resultats de les activitats de R+D+i desenvolupades pels diferents clústers tecnològics de la Fundació i2CAT puguin ser explotats i comercialitzats per part del sector empresarial.

Activitats
 

Les principals activitats de l’àrea de Transferència de Tecnologia s’engloben dins dels següents àmbits d'actuació:

Avaluació de resultats de R+D+i
 • Anàlisi i gestió de l'estoc de coneixement
 • Elaborar un catàleg de tecnologies
Gestió de la Propietat Intel·lectual
 • Definir pautes i mecanismes per protegir els resultats
 • Establir polítiques de llicenciament de software
 • Coordinar estudis de patentabilitat
Valorització de resultats
 • Definir eines i metodologies per avaluar el potencial comercial dels resultats/tecnologies
 • Coordinar projectes de valorització, orientats a aconseguir demostradors que permetin apropar la tecnologia al mercat.
 • Elaborar anàlisis de mercat i plans de negoci associats a les tecnologies a valoritzar
Transferència de tecnologia al mercat
 • Promocionar la creació d'empreses spin-off
 • Negociar els contractes de llicenciament de tecnologia
 • Potenciar la realització d'activitats de R+D sota demanda per empreses tecnològiques

 Per tal de fomentar la col·laboració i la transferència de tecnologia, així com de proporcionar solucions a les necessitats de les empreses, i2CAT posa a la seva disposició els següents serveis:

Comercialització i llicenciament de tecnologies
 • Valorització de resultats de R+D+i
 • Llicència d'IPR (Intellectual Property Rights)
 • Llicència de prototips
 • Acords de codesenvolupament de productes (Open Innovation)
 • Creació d'empreses de base tecnològica (spin-off)
Serveis de R+D+i sota demanda
 • Integració i adaptació de tecnologies
 • Implementació de prototips i proves pilot
 • Realització de desenvolupaments a mida
 • Elaboració d'estudis tecnològics i proves de viabilitat
 • Gestió de projectes de R + D + i
Desplegament d'infraestructures d'Internet avançades
 • Accés a plataformes experimentals
 • Desplegament de proves pilot
Objectius

La missió de l'Àrea de Transferència de Tecnologia és la d'aconseguir que els coneixements i les tecnologies TIC desenvolupades a i2CAT es puguin transformar en productes i serveis que aportin un valor afegit al mercat i que permetin millorar la competitivitat de les empreses.

La clau per aconseguir que aquest coneixement arribi de forma ràpida al mercat es troba en la cooperació tecnològica amb les empreses, establint col·laboracions en les que l'empresa aporti la visió del mercat i i2CAT el coneixement tecnològic, amb l'objectiu de:

 • Relacionar tecnologies amb oportunitats de mercat.
 • Convertir tecnologies i resultats de R+D+i en valor afegit per a les empreses.
 • Impulsar el desenvolupament d'aplicacions i tecnologies orientades a les necessitats del mercat.
 • Adaptar i aplicar tecnologies en nous segments de mercat.